billig ejerskifteforsikring pris

Find en god og billig ejerskifteforsikring pris

Du leder efter en god billig ejerskifteforsikring og er måske en anelse overvældet af de mange tilbud og priser? Ja. Der findes mange forsikringsselskaber der udbyder ejerskifteforsikringer.

Fælles for alle ejerskifteforsikringer er dog, at de som minimum skal dække en række nærmere definerede forhold. Det er reguleret ved lov jf. Bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer. Herved adskiller ejerskifteforsikringer sig fra mange andre forsikringstyper. Det enkelte forsikringsselskab kan således ikke frit fastsætte de forsikringsvilkår som de ønsker til skade for forbrugeren.

Hvad er en ejerskifteforsikring? Og hvad er en god pris?

En ejerskifteforsikring er en forsikring som køber tegner i forbindelse med køb af ny bolig. Ejerskifteforsikringen dækker de forhold som ikke er nævnt i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Ejerskifteforsikringen dækker således skjulte fejl og mangler som ikke er køber bekendt og som stammer fra perioden før overtagelsesdagen. Hvor finder man en god billig ejerskifteforsikring pris? Læs mere på vores side og indhent tilbud fra flere forsikringsudbydere.

billig ejerskifteforsikring pris

Hvornår kan man tegne en billig ejerskifteforsikring?

Det er sælger der afgør om hvorvidt køber kan tegne en ejerskifteforsikring i handlen. Har sælger valgt at lade huseftersynsordningen finde anvendelse i handlen har køber mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring.

Huseftersynsordningen er gældende for handlen når sælger/ejendomsmægler har fremlagt:

  • Tilstandsrapport
  • El-installationsrapport
  • Tilbud på en ejerskifteforsikring
  • Skriftligt tilsagn om at betale minimum halvdelen af forsikringspræmien på billigst indhentede tilbud
  • Skriftlig information om, at dansk rets almindelige regler om mangelsansvar bortfalder

Ejerskifteforsikring ved sommerhus, hus og lejlighed

Såfremt ovenstående betingelser for huseftersynsordningen ikræfttrædelse er opfyldt, er der i teorien ingen boligtyper der ikke er omfattet af reglerne. I praksis forholder det sig dog ikke sådan.

Muligheden for at tegne en ejerskifteforsikring er betinget af huseftersynsordningens anvendelse i handlen. Det ses næsten kun i handler med huse, rækkehuse eller sommerhuse.

Forudsætningen for huseftersynsordningen ikræfttrædelse ved køb af en ejerlejlighed, vil det som nævnt ovenfor være en betingelse at der er lavet en tilstandsrapport. Denne rapport vil skulle omfatte hele den bygning lejligheden er beliggende i og vil ikke alene kun kunne forholde sig til lejligheden. Det scenarie vil både være bekosteligt samt unødvendigt. Derudover er der ganske få mangler der kan komme på tale når der alene handles med en lejlighed, hvorfor nødvendigheden af at være forsikret mod skjulte fejl og mangler ved bygningens fysiske tilstand både er et fælles anliggende man deler med naboer samt må anses at være mindre nødvendigt end ved handel med huse.

Det ses dog tit at lejlighedsejere oplever skjulte fejl og mangler ved det købte, hvormed de i mangel af en ejerskifteforsikring derfor må gøre et normalt mangelskrav gældende mod sælger. Det kan blandt andet være ulovligt badeværelse og elinstallationer. Dansk rets almindelige regler ved mangler ved fast ejendom finder anvendelse i alle de tilfælder der ligger uden for ejerskifteforsikringens dækningsområde samt for alle mangelsforhold såfremt huseftersynsordningen slet ikke finder anvendelse i handlen.

billig ejerskifteforsikring
CAND.JUR. MATHIAS L. BACH

Hvis du vil undgå at betale overpris for en forsikring der har samme dækning som den billigste – så kan jeg anbefale at få 3 uforpligtende tilbud fra Findforsikring.dk. På den måde kan du tegne din næste ejerskifteforsikring til en billig pris og på et oplyst og sammenlignende grundlag.

Indhent tilbud

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring dækker kun bygninger. Forsikringen dækker derfor ikke forhold ved grunden, terrasser eller f.eks. en havemur. Ejerskifteforsikringen dækker således de udbedringer af skader og fysiske forhold som er relateret til selve bygningen og som er opstået før køber har overtaget ejendommen.

Idet forudsætningen for at køber kan tegne en ejerskifteforsikringen er, at der har fundet et huseftersyn sted, bevirker naturligvis at ejerskifteforsikringen ikke dækker de forhold som enten sælger har oplyst køber om eller som fremgår af tilstandsrapporten. Der skal derfor være tale om skader som den pågældende bygningssagkyndige ikke har kunne se eller ved fejl ikke har angivet i rapporten. For disse skjulte fejl og mangler er der indarbejdet en bagatelgrænse. Skaden skal derfor være usædvanlig for ejendommen sammenlignet med tilsvarende ejendomme af samme stand og alder.

billig ejerskifteforsikring
billig ejerskifteforsikring
Den lovmæssige beskrivelse af dækningspligten

Hvad en ejerskifte forsikring skal dække er bestemt af to bekendtgørelser udstedt med hjemmel i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (LFFE). Beskrivelsen i de to bekendtgørelser BKDF & BKDF2 lyder som følger:

“Ejerskifteforsikringen skal dække udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger eller bygningsdele. Ved skade forstås brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Manglende bygningsdele kan være en skade. Ved nærliggende risiko for skade forstås, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en skade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger.”

Dækning af skade – to skadesbegreber

Udgangspunktet for dækningspligten er i BKDF beskrevet som følgende: ”Ejerskifteforsikringen skal dække udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger eller bygningsdele” jf. BKDF punkt 2, litra c, bilag 1.

Der er to forskellige versioner af begrebet skade i ejerskifteforsikringsregi.  De vil herunder blive gennemgået hvert for sig. Forudsætningen for dækningspligt for den første udgave af begrebet skade er, at den pågældende skade vedrører et forhold, der går ud over, hvad man ellers må kunne forvente af en ejendom af samme type og alder som den ejendom handlen vedrører har. Såfremt køber således måtte anfægte tilstedeværelsen af en mangel på ejendommen, hvor manglen har en sådan karakter der, sammenlignet med ejendommens typer og alder, ikke er usædvanlig, så vil ejerskifteforsikringen ikke dække. Hertil kan nævnes dom af AF 70899, hvor ”skaden” vedrørte fugt i kælderen. Her fandtes det at ejerskifteforsikringen ikke dækkede, idet det må kunne forventes at man kan konstatere fugt i en kælder på en ejendom fra 1936.

Det andet skadesbegreb vedrører andre fysiske forhold, hvilket indebærer forhold af mere konstruktionssmæssig karakter, og hvor man på tidspunktet for ejendommens opførelse, ikke har overholdt de dengang gældende kutymer og regler for god byggeskik. Her er det således alene opførelsestidspunktet, der er relevant, i forhold til vurderingen af omfanget af ejerskifteforsikringens dækning på området.

Udgangspunktet er således, at køber ikke skal kunne acceptere, at den pågælende ejendom adskiller sig negativt, sammenlignet med andre ejendomme af samme alder og type.

Hvornår skal skaden/manglen være sket?

Skaden skal have været til stede ved købers overtagelse af huset før forholdet er dækningsberettiget. Det er således i udgangspunktet uden betydning, at køber først opdager skaden sent. Des senere køber er om at opdage skaden, jo sværere er det at påvise skadens tilstedeværelse ved overtagelsen af ejendommen.

Tidspunktet for manglens opståen influerer på sælgers eventuelle mangelshæftelse og dermed også købers mulighed for at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. 

Der skelnes således mellem oprindelige og efterfølgende mangler. Oprindelige mangler kan karakteriseres ved at være opstået forinden indgåelse af parternes aftale, hvor efterfølgende mangler, er de mangler, som er opstået efter parternes indgåede aftale, men, inden at risikoen er overgået til køber, altså inden den aftalte overtagelsesdag. Det er i denne forbindelse vigtigt at pointere, at det er tidspunktet for årsagen til den respektive mangels opståen der er relevant i forhold til vurderingen af om der er tale en efterfølgende mangel eller ej. Hvornår manglen er opdaget er som udgangspunkt underordnet.

Hvorfor er det vigtigt at sondre mellem oprindelige og efterfølgende mangler?

Det er det fordi det influerer på købers retsstilling. Såfremt LFFE finder anvendelse, vil det af køber være muligt at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende for mangler, der er opstået efter tilstandsrapportens udarbejdelse jf. LFFE § 2, stk. 5. Dette gør sig kun gældende hvis der er tale om en mangel, der har sit udspring fra en hændelse der ligger efter tidspunktet for tilstandsrapportens udarbejdelse. En mangel der skyldes en hændelse der ligger forud for udarbejdelsen af tilstandsrapporten vil således vedrøre sælgers oplysningspligt.

Øvrige:

Læs om offentlig ejendomsvurdering. Læs mere om købsaftaler. Læs mere om isolering med ålegræs.

Leder du efter repræsentation ved dit boligkøb?

Står du overfor at skulle købe bolig og mangler du en repræsentant til gennemgang af dokumenter, skøde og tinglysning? Hos Nyt Skøde har vi hjulpet flere tusinde boligkøbere og hjælper også gerne dig. Læs mere om berigtigelse. Har du overtaget en ny bolig på Frederiksberg, Vanløse eller valby kan vi anbefale at du kontakter en maler på Frederiksberg, så det hele står flot fra første dag.

Hvornår skal ejerskifteforsikringen være tegnet?

Ejerskifteforsikringen skal være tegnet samt have en ikræfttrædelsesdato som senest er den aftalte overtagelsesdag i handlen. Ligesom med mange andre forhold, så kan man ikke tegne en forsikring efter at skaden er sket – hvorfor man ved ejerskifteforsikringer heller ikke kan tegne forsikring vedrørende skjulte fejl og mangler efter at man har fået nøglerne til huset og dermed har et kendskab til ejendommens stand og eventuelle skjulte fejl og mangler.

Estimat over ejerskifteforsikring pris:
 Ejendommens samlede beboelsesareal (gælder ikke disponible m2)
Basisejerskifteforsikring  Udvidet ejerskifteforsikring

Fra og med (m2 )

Til og med (m2 )

Præmie for 5 år

Præmie for 5 år

 07511.104 kr.18.203 kr.
7610011.358 kr.19.413 kr.
 101 12512.858 kr.20.261 kr.
12615013.566 kr.20.867 kr.
15117515.830 kr.23.561 kr.
 17620018.064 kr.26.921 kr.
20122520.859 kr.30.280 kr.
22625023.783 kr.33.641 kr.
25127525.839 kr.35.336 kr.
27630028.184 kr.38.544 kr.
30132530.530 kr.41.753 kr.
32635032.875 kr.44.961 kr.
35137534.785 kr.46.355 kr.
37640037.102 kr.49.441 kr.
40142539.418 kr.52.529 kr.
42645041.734 kr.55.617 kr.
45147543.502 kr.57.554 kr.
47650045.788 kr.60.581 kr.
50152548.075 kr.63.608 kr.
52655050.363 kr.66.635 kr.
55160054.938 kr.72.689 kr.