Huseftersynsordningen

huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen

Formålet med huseftersynsordningen, er at beskytte både køber og sælger af fast ejendom, samt tillige at sikre det højest mulige oplysningsniveau i en handel. Det ses blandt andet om kravet om forelæggelse af tilstandsrapport og elinstallationsrapport som en betingelse for lovens anvendelse i handlen jf. LFFE § 2, stk. 1, 1. led. Man tvinger således parterne til at højne oplysningsniveauet. mod at der kan opnås en helt klart defineret gulerod. For sælgers vedkommende er det således gjort forholdsvist attraktivt for denne at indhente og forelægge de nævnte oplysningerne jf. LFFE § 2, stk. 1, idet sælger undgår at skulle hæfte for mangler, der vedrører bygningens fysiske tilstand, hvilket må antages i de fleste tilfælde at være den potentielt største risikofaktor der er ved køb og salg af fast ejendom.

Konsekvensen af huseftersynsordningens ikrafttrædelse

For så vidt angår købers misligholdelsesbeføjelser over for sælger har huseftersynsordningen den altoverskyggende betydning, at såfremt den finder anvendelse, så kan ”køberen ikke overfor sælgeren påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld, eller at en bygnings el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallationer ikke er funktionsdygtige eller er ulovlige i henhold til offentlige forskrifter” jf. LFFE § 2, stk. 1, 1. led.

Find en billig ejerskifteforsikring